Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

www.e-naczynia.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.e-naczynia.pl prowadzony jest przez:

Artartis Sp.z o.o.
Adres: ul. Legionowo, 05-120 Legionowo 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Ministerstwie Sprawiedliwości

NIP 5361956426
REGON 389773404
Adres poczty elektronicznej: naczynia@e-naczynia.pl

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Kupujący najpóźniej w chwili złożenia zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem dostępnym na stronie www.e-naczynia.pl. Złożenie zamówienia oznacza fakt zapoznania się z nim.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną towarów prezentowanych na stronie www.e-naczynia.pl

Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY ? jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI ? formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA ? formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia ze strony
www.e-naczynia.pl
KLIENT ? Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY ? ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO ? oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
NEWSLETTER ? elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT/TOWAR ? dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
REGULAMIN ? niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.e-naczynia.pl.
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Artartis (adres miejsca prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. ks. Augustyna Kordeckiego 22; 05-120 Legionowo); wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5361956426 , REGON 389773404; adres poczty elektronicznej: naczynia@e-naczynia.pl
UMOWA SPRZEDAŻY ? Umowa Sprzedaży Produktu/Towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA ? usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
USŁUGOBIORCA ? osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

  • Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym

  • Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia

  • Newsletter 

 2. Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. 

  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

  • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

  • Dostęp do poczty elektronicznej.

  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 6.0 i wyższej, Opera w wersji 9.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 10.0.6 i wyższej.

  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą:

  • Formularza Zamówień dostępnego na stronie internetowej sklepu

  • E-maila na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt (naczynia@e-naczynia.pl)

  • Telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt

 5. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych:. adres e-mail, hasło do Konta Usługobiorcy w sklepie internetowym, imię i nazwisko, numer telefonu, dane adresowe do wysyłki ? miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/lokal.

 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: 

  • Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia w tym cenę Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu do realizacji.

 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 8. W wybranych przypadkach sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej zamówień.

 9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 10. Sklep zastrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania cen podanych w ofercie, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w dowolnym terminie. W akcjach promocyjnych ilość towarów może być ograniczona.

 11. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, lub znacznie utrudniony sprzedający może odstąpić od umowy.

 12. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dołączonym do przesyłki paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI


 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 

  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki 

  • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

   Bank: mBank

   Numer rachunku: 88 1160 2202 0000 0004 9534 7471


 2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie lub żądania przedpłaty.

VI. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY


 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

  • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

  • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

  • Odbiór osobisty pod adresem: sklep "Naczynia" C.H. Błękitny, ul. Piłsudskiego 31 lok 123; 05-120 Legionowo, w dniach pn-pt w godzinach 10:00-19:00 

  • Wyjątkowo, jeżeli wynika z oferty promocyjnej Sklepu Internetowego, możliwe jest dostarczenie przesyłki na koszt własny sklepu internetowego przez jego przedstawiciela.

 2. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, sugerowane jest by dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz formy płatności. Koszty dostawy pokrywa klient zgodnie z obowiązującym cennikiem przewoźnika z uwzględnieniem wagi przesyłki.

 4. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez klienta do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient jest informowany.

 5. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu lub otrzymania potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu płatności24.pl, a przy zakupie na raty ? o czas rozpoznawania wniosku kredytowego.

 6. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany także o sytuacji, gdy towar jest niedostępny. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany inny produkt z danej kategorii lub kupujący może zrezygnować z zakupu.

 7. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy.

 8. Dostarczenie przesyłki Pocztą Polską następuje zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Sklep Internetowy nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie lub Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

 9. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do punktu odbioru osobistego (pkt 6.1.3). O możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową lub telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Przesyłkę, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie odsyłamy do magazynu, a zamówienie anulujemy.

 10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sklep Internetowy może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 11. W przypadku towarów niedostępnych w sklepie, a dostępnych tylko na zamówienia, kupujący zostanie poinformowany o czasie dostawy i poproszony o akceptację terminu dostawy. 

VII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 

  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym
   (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:. naczynia@e-naczynia.pl lub pisemnie na adres F.H.U. Artis Andrzej Ostaszewski, adres: ul. Piłsudskiego 31 lok 123; 05-120 Legionowo

  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  • Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy. 

 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży: 

  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  • Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naczynia@e-naczynia.pl lub pisemnie na adres F.H.U. Artis Andrzej Ostaszewski, ul. Piłsudskiego 31 lok.123; 05-120 Legionowo

  • Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul.Piłsudskiego 31 lok.123; 05-120 Legionowo.

  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 2. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 3. Gwarancja wyklucza uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użycia, przegrzania lub nadużycia, upuszczenia naczynia lub celowego uszkodzenia. Szczegółowe Instrukcje użytkowania towarów dostępne są w zakładce INSTRUKCJE na stronie www.e-naczynia.pl

 4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naczynia@e-naczynia.pl lub pisemnie na adres F.H.U. Artis Andrzej Ostaszewski, ul. Piłsudskiego 31 lok.123 ; 05-120 Legionowo

 6. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ? ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 8. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać pisemnie na adres:. F.H.U. Artis Andrzej Ostaszewski, ul. Piłsudskiego 31 lok.123; 05-120 Legionowo lub drogą elektroniczną na adres poczty naczynia@e-naczynia.pl .

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności ? od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach ? od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony ? od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów ? od dnia zawarcia umowy.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Usługobiorca ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

Usługobiorca( Klient ) ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  • Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), Usawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz 827 ), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Rozstrzyganie sporów:

  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z ustwą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane udostępnione przez Usługobiorcę wykorzystywane są w celu realizacji usług w sklepie www.e-naczynia.pl

W wypadku wyrażenia zgody przez Usługobiorcę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.e-naczynia.pl .

Usługobiorca ( Klient ) dokonujący zakupu w sklepie www.e-naczynia.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów określonych w ust. 1 powyżej, w tym wyraża zgodę na powierzenie możliwości przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest sklep www.e-naczynia.pl innemu podmiotowi trzeciemu na warunkach i zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych.

Dane Usługobiorcy są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz zaprzestania ich wykorzystywania.

 

  Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o. o. danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.e-naczynia.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

  Załącznik nr 1 ?Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy?.
  Formularz odstąpienia od umowy można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie ze strony internetowej 
www.e-naczynia.pl

Właścicielem sklepu www.e-naczynia.pl jest firma:

Artartis Sp. z o.o.

ul. Kordeckiego 22

05-120 Legionowo